Privacy document 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO, de Wet op de behandelovereenkomst.
Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum,  uw zorgverzekering, telefoonnummer, e-mailadres
en aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over uw behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die uw heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. uw huisarts of specialist.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • Een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
 • Op de factuur, die u ontvangt voor mijn diensten,  de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren.
  Deze facturen worden ook gebruikt voor mijn eigen financiële administratie.
  Mijn administratiekantoor ziet het factuurnummer en u naam. Andere gegevens kunnen door het administratiekantoor niet worden ingezien.

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden.
Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  Waarneming vind plaatst door een collega die bij dezelfde beroepsvereniging is aangesloten.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO worden vereist, bewaard.