Privacy document 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht, opgelegd door de WBGO. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, relatienummer van uw zorgverzekering, telefoonnummer, e-mailadres, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijv. uw huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, eveneens slechts met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing, ook dan slechts met uw expliciete toestemming.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier zal worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administratiekantoor, een factuur kan opstellen en deze in de administratie kan verwerken. Met deze persoon is een werkingsovereenkomst gesloten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
Dit zijn: uw naam, geboortedatum, relatienummer van uw zorgverzekering, uw adres, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (met optioneel een prestatiecode), de duur c.q. de kosten van het consult.